Πατριαρχείο Μόσχας: Ευχές στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

0
118

Θερμές ευχές για την επέτειο εκλογής του απέστειλε η Ρωσική Εκκλησία στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Στο μήνυμά του ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος αναφέρει:

Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω Αθηνών και πάσης Ελλάδος κω κω Ιερωνύμω

Μακαριώτατε, αγαπητέ εν Χριστώ Αδελφέ και Συλλειτουργέ έμπροσθεν του Θείου Θυσιαστηρίου,

Επί τη επετείω της εκλογής Αυτής εις τον Θρόνον των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος προσφέρω τη Υμετέρα Αγιοσύνη τας εγκαρδίους μου ευχάς και προσρήσεις.

Η Πρόνοια του Θεού ανέδειξεν Αυτήν εις την υψηλήν θέσιν ταύτην εις μίαν εποχήν ουδόλως εύκολον διά τον Ελληνικόν λαόν, προκειμένου ίνα, αγωνιζομένη κατά την ενέργειαν του Χριστού την ενεργουμένην εν ημίν εν δυνάμει, φροντίση Αύτη διά το εμπιστευθέν Αυτή θεόσωστον ποίμνιον.

Δεόμενος υπέρ της κατ’ άμφω ενδυναμώσεως της Υμετέρας Μακαριότητος αναλλοιώτως μετά της αδελφικής εν Κυρίω αγάπης διατελώ.

† ο Μόσχας και Πασών των Ρωσιών
Κύριλλος

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, αναφέρει:

Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κω κω Ιερωνύμω

Μακαριώτατε,

Επί τη επετείω της αναρρήσεως Αυτής εις τον Θρόνον των Αρχιεπισκόπων Αθηνών δέξασθε τας εγκαρδίους μου ευχάς και προσρήσεις.

Ο Πανοικτίρμων Θεός εξέλεξεν Αυτήν εις την υψηλήν διακονίαν ταύτην προς τον καταρτισμόν των πιστών, «εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού» (Εφ. 4.12). Όλα τα χρόνια ταύτα, δι’ αγάπης και συνέσεως, στηριζομένη υπό των αδελφών Αυτής Αρχιερέων, Αύτη διδάσκει τον λαόν του Θεού να έχει πίστιν, ευσέβειαν και υπομονήν (Α’ Τιμ 6.11), κατευθύνουσα την νοητόν ολκάδα της Εκκλησίας εις τον εύδιον λιμένα του Χριστού.

Κατά την εύσημον ημέραν ταύτην, μετέχων της χαράς της Εκκλησίας της Ελλάδος, εύχομαι και προσεύχομαι όπως ο Θεός ενδυναμώνη Αυτήν εις τον αγώνα Αυτής ως Προκαθημένου.

Μετά της εν Χριστώ αγάπης, διατελώ.

ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων,
ο Πρόεδρος του Τμήματος
Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων
του Πατριαρχείου Μόσχας

Πηγή: Βήμα Ορθοδοξίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ