Άγιος Ονούφριος: Δείτε ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

0
331
Εορτή Όσιος Ονούφριος

Άγιος Ονούφριος: Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με κατάνυξη γιορτάστηκε η μνήμη του Οσίου Ονούφριου του Αιγυπτίου.

Ο εορτασμός έγινε στην Ιερά Μονή του Αγίου Ονούφριου που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ απέναντι από την κολυμβήθρα του Σιλωάμ.

Εορτή Όσιος Ονούφριος Εορτή Όσιος Ονούφριος

Ο Ιερός Ναός είναι κατα το ήμιση λαξευμένος μέσα στον βράχο.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, μιλώντας στα ελληνικά, απεύθυνε το παρακάτω μήνυμα στους πιστούς:

«Πάτερ Θεόφρον Ὀνούφριε, τοῦ Ἠλιοῦ μιμητής χρηματίσας ἐν πνεύματι μετανάστης γέγονας, τῆς τοῦ κόσμου συγχύσεως, σαρκός ὀρέξεις ἀπαρνησάμενος καί ἐν ἐρήμῳ συναυλιζόμενος, χαίρων μακάριε, τήν ψυχήν ἐπτέρωσας πρός οὐρανόν, ἔνθα τό πολίτευμα, σαφῶς ἐκέκτησο», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας».

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

 Τό φῶς τό ὑπέρλαμπρον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, δηλονότι τό Πανάγιον Πνεῦμα, τό ἐνοικῆσαν ἐν ταῖς καρδίαις τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ, συνήγαγε πάντας ἡμᾶς σήμερον ἐν τῷ προσκυνηματικῷ τούτῳ τόπῳ, ἔνθα ἡ τοῦ ἑορταζομένου ὁσίου Πατρός ἡμῶν ἐπώνυμος Ἱερά Μονή, ἵνα δόξαν καί εὐχαριστίαν ἀναπέμψωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν.

 Ἡ ὑπό τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπιτελουμένη ἐτησίως μνήμη τῶν ἁγίων καί ὁσίων αὐτῆς ἀποτελεῖ ὑπόμνησιν ἀφ᾽ ἑνός τῆς ἐν Χριστῷ πολιτείας ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας καί τήν πρόσκλησιν ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς τόν οὐράνιον νυμφῶνα, ἔνθα αἰωνίως ἀγάλλεται ὁ ὅσιος Πατήρ ἡμῶν Ὀνούφριος.

Ὁ Πατήρ ἡμῶν Ὀνούφριος, ὁ ὁποῖος ἔζη βίον κοινοβιακόν εἰς Μονήν ἐν τῇ πόλει Ἑρμουπόλει τῶν Θηβῶν τῆς Αἰγύπτου, κατέφυγεν εἰς τά βάθη τῆς ἐρήμου, ἔνθα ἀνεδείχθη πολίτης αὐτῆς καί μαθητής ἐν πνεύματι τῶν ἁγίων προφητῶν Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου καί Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τῶν γενομένων μιμητῶν τοῦ Θεοῦ, καθώς ἐπιστέλλει καί ὁ θεῖος Παῦλος λέγων: «Γίνεσθε οὖν μιμηταί τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά καί περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς καί παρέδωκεν Ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν προσφοράν καί θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμήν εὐωδίας», (Ἐφ. 5, 1-2). Καί ἀναλυτικώτερον, ἀφ᾽ οὗ σᾶς συνεχώρησε, γίνεσθε λοιπόν καί σεῖς μιμηταί τοῦ Θεοῦ σάν τέκνα ἀγαπητά. Καί νά πολιτεύησθε μέ ἀγάπην, καθώς καί ὁ Χριστός μᾶς ἠγάπησε καί παρέδωκε τόν Ἑαυτόν του πρός χάριν μας καί πρός σωτηρίαν μας προσφοράν και θυσίαν εἰς τόν Θεόν, διά νά εἶναι ἐνώπιόν Του ἡ θυσία αὐτή σάν μυρωδιά εὐωδιάζουσα.

Ἑρμηνεύων τούς Παυλείους τούτους λόγους ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Ὁρᾷς τό ὑπέρ ἐχθρῶν παθεῖν, ὅτι ὀσμή εὐωδίας ἐστί θυσία εὐπρόσδεκτος. Κἄν ἀποθάνῃς, τότε ἔσῃ θυσία. Τοῦτο μιμήσασθαί ἐστι Θεόν».

Ὄντως ὁ Πατήρ ἡμῶν Ὀνούφριος διά τῆς ἐν ἐρήμῳ σκληρᾶς αὐτοῦ ἀσκήσεως ἐπέτυχε τόν θάνατον τῆς ἀφθαρσίας. Μέ ἄλλα λόγια, ἐγένετο ὀσμή εὐωδίας καί θυσία εὐπρόσδεκτος τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν Χριστῷ, ὡς ἀναφωνεῖ καί ὁ μελῳδός αὐτοῦ: «Ὁλοκαυτώσας τόν νοῦν, τῷ δι᾽ ἡμᾶς ὑπέρ ἡμῶν θάνατον, διά σταυροῦ κεκαρτερηκότι, ἀξίως κοινωνός καί συγκληρονόμος τῆς δόξης γεγένησαι».

Εἰς τοῦτο ἀκριβῶς καλούμεθα καί ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νά γίνωμεν ἄξίως κοινωνοί καί συγκληρονόμοι τῆς δόξης τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἀλλά καί τῶν ἁγίων Αὐτοῦ. Αὐτός οὖτος εἶναι καί ὁ σκοπός τῆς κλήσεώς μας εἰς τήν πίστιν τοῦ σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος λέγων: «καί οὖς ἐκάλεσε, τούτους καί ἐδικαίωσεν. Οὗς δέ ἐδικαίωσεν, τούτους καί ἐδόξασε», (Ρωμ, 8, 30).

Τί δέ σημαίνει τοῦτο; «Οὗς ἐδικαίωσε τούτους καί ἐδόξασε; Σημαίνει τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας ἡμῶν μετά τοῦ Θεοῦ Πατρός. Τήν ἀποκατάστασιν τῆς κοινωνίας καί τῆς θεωρίας τῆς θείας δόξης, τήν ὁποίαν ἀπώλεσεν ὁ παλαιός Ἀδάμ ἕνεκεν τῆς παρακοῆς αὐτοῦ εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἔλαβον τόν στέφανον τῆς δικαιοσύνης, διότι ἐγένοντο ὑπήκοοι εἰς τό θεῖον θέλημα και στερεοί εἰς τήν Ὀρθόδοξον αὐτῶν πίστιν, ὡς λέγει καί ὁ μελῳδός τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου: «Δρόμον τῆς ἀσκήσεως ἀπεριτρέπτως τετέλεκας καί τήν πίστιν τετήρηκας ἐντεῦθεν καί στέφανον ἐκομίσω Πάτερ τῆς δικαιοσύνης, ὅν σοι ἡτοίμασε Χριστός, ὁ κατ᾽ ἀξίαν νέμων τά ἔπαθλα καί γέρα χαριζόμενος καί τήν τῶν πόνων ἀντίδοσιν. Ὅν καί νῦν ἡμᾶς ρύσασθαι ἐκ κινδύνων δυσώπησον».

Ὁ δρόμος τῆς ἀσκήσεως τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου ἦτο ὁ δρόμος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μέ τό παράγγελμα τοῦ θείου Παύλου λέγοντος: «περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφεσ. 5,2). Ἡ δέ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κορυφαία τῶν ἐντολῶν. Καί τοῦτο διότι ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ», (Α´ Ἰωάν. 4,16) κατά τόν ἅγιον Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην.

Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία τιμᾷ τήν ἐτήσιον μνήμην τῶν ἁγίων αὐτῆς, διότι δι᾽ αὐτῶν γνωρίζομεν τόν «δρόμον τῆς ἀσκήσεως», δηλαδή τόν τρόπον τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεως ἡμῶν, ὡς λέγει καί ὁ μελῳδός «τῶν μοναστῶν τά πλήθη τόν καθηγητήν σε τιμῶμεν Ὀνούφριε, διά σοῦ γάρ τήν τρίβον τήν ὄντως εὐθεῖαν πορεύεσθαι ἔγνωμεν… πρέσβευε τῷ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».

Οἱ δίκαιοι τοῦ Θεοῦ καί φίλοι τοῦ Χριστοῦ ὄντως πρεσβεύουν τῷ Κυρίῳ ὑπέρ ἐλέους τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί ὑπέρ θεραπείας τῶν νοσούντων «τῶν πίστει προστρεχόντων εἰς αὐτούς». Ἡ πίστις ὅμως ἄνευ ἀγάπης πρός τόν πλησίον «κενή ἐστι», εἶναι ἄνευ ἀξίας ὡς λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. « Ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τόν Θεόν, καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γάρ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν, ὃν ἐώρακε, τὸν Θεόν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;»

Οἱ σήμερον τιμώμενοι ἅγιοι Ὀνούφριος καί Πέτρος ὁ ἐν Ἄθῳ, ὁμοιοπαθεῖς ὄντες ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις ἀξιωθέντες τῆς θεωρίας τοῦ κάλλους τῆς δόξης τῆς θείας μᾶς καλοῦν νά περιπατήσωμεν καί ἡμεῖς τόν δρόμον τῆς ἐν Χριστῷ πολιτείας. Εἰς τοῦτο ἀκριβῶς ἔχομεν βοηθούς καί προστάτας πρωτίστως καί κυρίως τήν ὑπερευλογημένην Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ τήν Παναγίαν ἀειπάρθενον Μαρίαν ὡς καί τούς ὑπέρ ἡμῶν πρεσβεύσαντας τῷ Κυρίῳ ἁγίοις καί ὁσίοις αὐτοῦ. Ἀμήν».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ